Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Organisatie: Schoolpool B.V. gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer: 77613880 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper
 2. School: De school waarop extra ondersteuning wordt gegeven
 3. De Student: de persoon die de ondersteuning verzorgt
 4. Website: www.schoolpool.nl
 5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen partijen.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De overeenkomst tussen Schoolpool en de School komt tot stand door middel van een telefonische afspraak naar aanleiding van aanmelding via het inschrijfformulier op de website en acceptatie van het contract en de algemene voorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Schoolpool en de schoolkomt tot stand door middel van een telefonische afspraak naar aanleiding van aanmelding via het inschrijfformulier op de website en acceptatie van het contract en de algemene voorwaarden.

4. Uitvoering van de bijlesdiensten en opzegtermijn

 1. Schoolpool voert naar beste inzicht en vermogen zijn werkzaamheden
  uit, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de
  prestaties van leerlingen.
 2. Voor de begeleiding van leerlingen en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is Schoolpool afhankelijk van de medewerking van school en de betreffende leerling(en). Schoolpool biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.
 3. De School en de leerling zijn gehouden tot naleving van de gedragscode van Schoolpool zoals deze wordt verstrekt aan school voor aanvang van de levering van de diensten. Bij niet- naleving van de gedragscode is Schoolpool bevoegd een leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Schoolpool aangeboden dienst. Er zal een gesprek volgen met student, Schoolpool en directie of IB van de school.
 4. Het is verboden om in aanwezigheid van de Student alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Schoolpool bevoegd de betreffende leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Schoolpool aangeboden dienst en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Schoolpool gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

5. Herroepingsrecht

 1. Een annulering van de geboekte ondersteuning is tot 24 uur voor aanvang van de ondersteuning kosteloos.
 2. Annuleert de School binnen 24 uur tot 6 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt Schoolpool annuleringskosten in rekening.
 3. Annuleert de School binnen 6 uur tot 1 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt Schoolpool de School namens de Student een bedrag in rekening ter hoogte van 1 uur gelijk aan het uurtarief dat staat voor het eerste uur van de ondersteuning, te vermeerderen met de annuleringskosten van Schoolpool.
 4. Annuleert de gebruiker binnen 1 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt Schoolpool de School namens de student een bedrag in rekening ter hoogte van het aantal geboekte uren gelijk aan het uurtarief dat staat voor de geboekte ondersteuning. te vermeerderen met de annuleringskosten van Schoolpool.
 5. De annuleringskosten bedragen €7,50.

6. Communicatie

 1. Communicatie omtrent veranderingen in de ondersteuning gaat in elk geval met de contactpersoon van Schoolpool.
 2. Voor uitbreiding van het aantal uren per maand of andere soortgelijke zaken wordt met de contactpersoon van Schoolpool overlegd.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Door Schoolpool aangeboden diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. Schoolpool kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief.
 2. Facturen worden eens per maand verstuurd. Aan het begin van de maand die volgt op gefactureerde maand.
 3. Indien de School van mening is dat de uren en/of tarieven op de factuur niet kloppen, heeft de school een verplichting dit actief te melden bij Schoolpool binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur.
 4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan Schoolpool kenbaar te worden gemaakt.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. De kosten van 1 uur bijles zijn: €39,- per uur
  Er komt geen BTW bovenop deze uurtarieven, aangezien de bijlessen
  zijn vrijgesteld van BTW.
 7. Indien een bijles niet binnen 24-uur voor aanvang wordt geannuleerd bij de bijlesdocent worden er kosten in rekening gebracht. (zie artikel 5).
 8. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten bedragen EUR 15,- Deze zullen bij de tweede herinnering in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Indien Schoolpool overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van De School

8. Aansprakelijkheid

 1. Schoolpool is niet aansprakelijk voor schade die door Student wordt veroorzaakt.
 2. De school is medeverantwoordelijk voor het adequaat inschatten van de Student  op inhoudelijk, sociaal en emotioneel vlak. Schoolpool voert naar beste inzicht de selectie van de Student uit, maar draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.
 3. Schoolpool is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verliezen of beschadigen van materialen van de leerling, ook niet indien de les op een andere locatie dan thuis wordt gegeven.

9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Schoolpool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schoolpool niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van Schoolpool wordt daaronder begrepen.
 2. Schoolpool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Schoolpool haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Schoolpool opgeschort.
 4. Indien Schoolpool bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de school of de verantwoordelijke ouder voor de bijles gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Schoolpool en een School is Nederlands recht van toepassing.

12. Bijlesdocenten

 1. Studenten dienen volledig transparant te zijn over de gegeven ondersteuning en zijn verplicht al hun uren door te geven aan Schoolpool van elke les die direct of indirect gegeven wordt n.a.v. het contact met Schoolpool. Indien dit niet gebeurd, is Schoolpool gerechtigd alle uitbetalingen terug te vorderen en gelden alle in het opgestuurde contract genoemde zaken betreffende boetes, ook indien het contract niet is ondertekend.

13. Geschillenregeling

 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.